Na podstawie art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XLIII/245/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2018 rok

 
 

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Read More

 1. Rodzaj zadania:
 2. a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów,
 3. b) szkolenie sportowe - kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej,
 4. c) uczestnictwo w turniejach sportowych,
 5. d) organizowanie uczestnictwa w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania
  – 25.000 zł. Dotacja Gminy na dofinansowanie  realizacji zadania nie może przekroczyć jego całkowitej wartości.
 1. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem spełnienia kryteriów określonych w pkt 7 ogłoszenia. Termin przekazania dotacji
oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również zasady składania sprawozdań dotyczących realizacji zadania zostaną określone w umowie sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 1. Termin realizacji zadania: 2018 r. (nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy). Zadanie będzie realizowane na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 stycznia 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 na terenie Gminy Żelechlinek”.

Oferta realizacji zadania musi zawierać:

 1. a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Ponadto do oferty należy załączyć:

 1. a)   statut organizacji lub podmiotu,
 2. b)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  (zgodnie
  z odrębnymi przepisami), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 02 stycznia 2018 r. o godz. 10.00.

           

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otwarcia przez komisję konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Żelechlinek. Ocena ofert zostanie  dokonana w oparciu o kryteria:

 1. a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
  3 ww. ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
  3 ww. ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w latach poprzednich na realizację zadań publicznych.
 1. W roku 2016 wymienione wyżej zadanie realizowane było przy wsparciu z dotacji budżetu gminy w kwocie 25.000 zł oraz środków własnych podmiotu wykonującego zadanie w kwocie 1 192,54 zł. Natomiast w roku 2017 na realizację zadania przyznano dotację z budżetu gminy w wysokości 25.000 zł.

Żelechlinek, 8 grudnia 2017 r.